BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Minimize

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

Được hình thành ngay từ thời kỳ đầu của Trường (năm 1961). Tháng 12/1985, sau khi Hệ Thể dục được tách riêng ra thành Trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục TW I. Thời gian này, Bộ môn Chính trị được hợp nhất vào tổ “Các môn chung” gồm có: Y sinh, Ngoại ngữ, NVSP, Quân sự - Nghệ thuật, Chính trị. Năm 1992, bộ môn được tách riêng ra thành bộ môn độc lập với tên gọi bộ môn Lý luận Mác – Lê nin và đến năm 2003, cùng với sự nâng cấp trường lên đại học, bộ môn mang tên Bộ môn Lý luận Mác –Lê nin & Tư tưởng Hồ Chí Minh và hiện nay là bộ môn Lý luận chính trị

- Trụ sở của bộ môn: Tầng 2 Khu hiệu bộ Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại:

- Email:

- Trưởng bộ môn: ThS Lê Thị Vâm Liêm

- Tổng số viên chức, giảng viên: 09

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Lê Thị Vân Liêm

Trưởng bộ môn

ThS

 vanliemtdtt@gmail.com

2

Trần Mai Linh

Giảng viên

ThS

 mailinh1708@gmail.com

3

Hồ Thị Thu Hiền

Giảng viên

ThS

 hienvithung@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thức

Giảng viên

ThS

 thucnguyentdtt@gmail.com

5

Mai Thị Bích Ngọc

Giảng viên

ThS

 maibichngoc.mb@gmail.com

6

Lê Thị Thanh Hư­ờng

Giảng viên

ĐH

 lethithanhhuong3101@gmail.com

7

Trần Thị Diệu Linh

Giảng viên

ĐH

 linhsweets@gmail.com

8

Nguyễn T.Diệu Khánh

Giảng viên

ĐH

 khanhtd83@gmail.com

9

Lê Thị Thùy Chi

Giảng viên

ĐH

 lethuychi91@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

2.1. Chức năng:

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo của Trường. Trên cơ sở đề nghị, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức thuộc bộ môn và người học. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

3. Thành tựu đạt được:

   Cùng với những thành tựu to lớn mà nhà trường đã đạt được, bộ môn lý luận Mác – Lê nin đã có đóng góp trên một số mặt cơ bản sau đây:

- Đào tạo thế hệ sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lý tưởng cách mạng,trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Đạo tạo thế hệ sinh viên có  trình độ chuyên môn lý luận chính trị sơ cấp, có kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng cộng sản và sự nghiệp của cách mạng Việt Nam.

- Đào tạo thế hệ sinh viên có trình độ chuyên ngành Giáo dục thể chất có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại họcđáp ứng được yêu cầu giảng dạy ở các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân từ phổ thông cho đến  bậc đại học.