Bộ môn Bơi- Trò chơi Minimize

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

- Trụ sở của bộ môn: Tầng 2 Khu bể bơi Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại:

- Email:

- Trưởng bộ môn: ThS Vũ Văn Thịnh

- Tổng số viên chức, giảng viên:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Vũ Văn Thịnh

Trưởng bộ môn

ThS

 bong120610@gmail.com

2

Nguyễn Văn Thuật

Giảng viên

ThS

 thuattdtthn@gmail.com

3

Nguyễn Tân Cảnh

Giảng viên

ThS

 

4

Lê Mạnh Cường

Giảng viên

ĐH

 manhcuonghero@yahoo.com

5

Phan Ngọc Linh

Giảng viên

ThS

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

2.1. Chức năng:

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo của Trường. Trên cơ sở đề nghị, ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học và đào tạo Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các bộ môn và quyết định cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ môn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

2.2. Nhiệm vụ:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của khoa;

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao;

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

đ) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức thuộc bộ môn và người học. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.