PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC Minimize

- Địa chỉ: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại: 04. 33.718340

- Email: qlkhtdtt@yahoo.com

- Thành lập:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Nguyễn Mạnh Toàn

Trưởng phòng

TS

nguyenmanhtoantdtt@gmail.com

2

Ngô Xuân Đức

P.trưởng phòng

ĐH

xuanductdtt@gmail.com

3

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

ĐH

vannguyen2tk@gmail.com

 1. Chức năng:

Phòng Quản lý khoa học là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

2.  Nhiệm vụ Quản lý khoa học:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về hoạt động khoa học. Trình Hiệu trưởng phê chuẩn ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học, hoạt động khoa học của Trường;

b) Hướng dẫn các bộ môn lập kế hoạch hoạt động khoa học, thực hiện hoạt động khoa học theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

c) Chủ trì tổ chức đăng ký và nghiệm thu các đề tài NCKH hàng năm. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài NCKH, phối hợp với các đơn vị liên quan, giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị  của các đề tài và có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng kỳ hạn;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học hàng năm. Giúp đỡ các hội nghị, hội thảo khoa học của các khoa, bộ môn (khi có yêu cầu);

đ) Chủ động mở rộng hợp tác khoa học với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất. Tham gia vào những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước;

e) Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của Trường;

g) Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo hướng dẫn công tác NCKH và tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên. Trình Hiệu trưởng xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có giá trị;

h) Tổ chức công tác thẩm định các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Nhà nước;

i) Thu thập bài viết, biên tập và phát hành thông tin khoa học của Trường;

k) Lập kế hoạch về tài chính và sử dụng ngân sách phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.