PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Minimize

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

- Thành lập năm: 2008.

- Trụ sở của phòng: Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội (Phụng Châu-Chương Mỹ-Hà Nội)

- Điện thoại: 0466529889; Fax 04. 33. 866 598

- Email: mthanhkd@gmail.com

Trưởng phòng:ThS. Bùi Minh Thành

- Tổng số viên chức, nhân viên:

 TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Bùi Minh Thành

Trưởng phòng

ThS

mthanhkd@gmail.com

2

Trần Thị  Thanh Bình

Chuyên viên

ĐH

binhling75@gmail.com

3

Đinh Thị Huyền

Chuyên viên

ĐH

 

4

Đinh Thị Thảo

Chuyên viên

ĐH

thaoanhtdtt@gmail.com

 

* Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập tháng 9 năm 2008 theo quyết định số : 585/QĐ-TCCB-CTCT ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây này là trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Đến tháng 8 năm 2013 được đổi tên thành phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo theo quyết định số 509/2013/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.  

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong Nhà trường theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

 2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác khảo thí:

a) Xây dựng quy trình công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu chung của ngành GD-ĐT và phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

b) Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi hết học phần cho các ngành đào tạo (môn học) của Trường nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả các kỳ thi;

c) Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng qui trình kiểm tra, thi hết học phần, thi tốt nghiệp;

d) Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi tốt nghiệp (Sau khi hồi phách, lên bảng điểm xong chuyển bài thi học phần lưu tại các bộ môn);

đ) Nhận bảng điểm từ các bộ môn, điểm thực hành, thực tập sư phạm, kiểm tra bảng điểm, xác nhận, lưu trữ, gửi bảng điểm đến các bộ phận có liên quan (gửi bảng điểm gốc cho phòng Đào tạo); chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo, các bộ môn phúc khảo điểm thi, kiểm tra của sinh viên (nếu có);

e) Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Theo dõi các hoạt động giáo dục đối với sinh viên, học sinh của Trường;

g) Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV định kỳ tổ chức xét lên lớp, lưu ban, buộc thôi học cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và yêu cầu của Nhà trường;

i) Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

k) Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

2.2. Công tác kiểm định chất lượng:

a) Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định cho từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo trường phê duyệt;

b) Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Trường, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với Trường;

c) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, theo dõi kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

d) Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên. Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học và phối hợp với phòng TCCB, các khoa (Bộ môn) để tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên;

đ) Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ cho công tác tự đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng thống kê…);

e) Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá;

g) Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giảng viên theo qui định.

3. Quyền hạn:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ với các phòng, ban, khoa, bộ môn để hoàn thành nhiệm vụ chung của Trường.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của phòng; phụ trách chung, phân công giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cùng với cán bộ nhân viên trong phòng.

Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo là uỷ viên một số hội đồng có liên quan theo quyết định của Hiệu trưởng. Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản thuộc phạm vi nội bộ của Trường theo phân cấp sau khi đã báo cáo và có quyết định của Hiệu trưởng.