Tra cứu điểm sinh viên Minimize
Nhập mã sinh viên:
  * Nhập mã sinh viên để tìm kiếm
Nhập tên sinh viên:
  * Nhập tên sinh viên để tìm kiếm
Lựa chọn học kỳ:
    Lựa chọn học kỳ muốn tìm kiếm
* Là thông tin bắt buộc phải nhập mới có thể tìm kiếm
- Chỉ điền mã sinh viên hoặc tên sinh viên. Trường hợp điền cả mã sinh viên và tên sinh viên thì chỉ tìm kiếm theo mã sinh viên.
- Tra cứu bằng tên thì không thể xem theo kỳ. Muốn xem theo kỳ thì tìm kiếm bằng mã sinh viên.
- Nhập tên hoặc họ để tìm kiếm (Ví dụ: Nguyễn Văn A thì có thể điền là Nguyễn, Nguyễn Văn hoặc Nguyễn Văn A).
- Phải thực hiện tìm kiếm thì mới có thể in được. Sau khi bấm nút in xuất hiện một cửa sổ xem lại và chọn in.
Tìm kiếm    In    Quay lại