Thông báo Hội thảo Quốc tế
14:58' 13/04/2017

Kính gửi: các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Thông báo của Trương Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Phòng Quản lý Khoa học Thông báo tới toàn thể các đơn vị trong toàn trường, các nhà khoa học gửi bài viết tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Đà Nẵng.

Nội dung thông báo (click tải file)