Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở
15:09' 13/04/2017

 Kính gửi: các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-ĐHSPTDTTHN-QLKH ngày 03/10/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường năm 2017;

Phòng Quản lý Khoa học thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017, cụ thể như sau:

1. Báo cáo nghiệm thu đề tài:

Các đơn vị nghiên cứu, các chủ nhiệm đề tài KH&CN cơ sở khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hạn cuối nộp báo cáo tổng kết đề tài vào 21 tháng 5 năm 2017. Mỗi đề tài nộp 05 báo cáo tổng kết và 05 tóm tắt báo cáo tổng kết. Hồ sơ gửi về phòng Quản lý khoa học.

- Thời gian tổ chức phản biện đề tài dự kiến : từ 22 tháng 05 đến 04 tháng 6 năm 2017.

- Thời gian tổ chức nghiệm thu đề tài dự kiến: từ ngày 05 tháng 6 đến 09 tháng 6 năm 2017.

2. Báo cáo tiến độ đề tài:

Các đơn vị nghiên cứu, các chủ nhiệm đề tài KH&CN cơ sở khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hạn cuối nộp báo cáo tiến độ đề tài vào 21 tháng 05 năm 2017. Mỗi đề tài nộp 05 báo cáo tiến độ. Hồ sơ gửi về phòng Quản lý khoa học.

- Thời gian tổ chức nghiệm thu tiến độ đề tài dự kiến: từ ngày 05 tháng 6 đến 09 tháng 6 năm 2017.

3. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm:

Các đơn vị nghiên cứu, các chủ nhiệm sáng kiến kinh nghiệm khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hạn cuối nộp sáng kiến kinh nghiệm vào 21 tháng 05 năm 2017. Mỗi sáng kiến kinh nghiệm nộp 05 báo cáo tổng kết. Hồ sơ gửi về phòng Quản lý khoa học.

- Thời gian tổ chức nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm dự kiến: từ ngày 05 tháng 6 đến 09 tháng 6 năm 2017.

Lưu ý: 

- Báo cáo tổng hợp (05 quyển đóng bìa mềm); Báo cáo tóm tắt (05 quyển khổ A4 gập đôi).

- Các đề tài được HĐKH nghiệm thu, theo quy định sau 7 ngày nộp hồ sơ về phòng Quản lý Khoa học, cụ thể: Báo cáo tổng hợp (02 quyển đóng bìa mềm); 01 đĩa CD lưu toàn bộ các sản phẩm KH; văn bản báo cáo chỉnh sửa đề tài theo ý kiến HĐKH.

Trên đây là kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017, đề nghị các đơn vị và chủ nhiệm đề tài thực hiện theo thông báo.

Các biểu mẫu được đăng tải trên website: http:dhsptdtthanoi.edu.vn/Văn bản/Biểu mẫu KHCN  hoặc liên hệ Nguyễn Thị Vân , Phòng Quản lý Khoa học, ĐT: 0979685195;, Email: vannguyen2tk@gmail.com

TL. Hiệu trưởng

TRƯỞNG PHÒNG QLKH


TS. Nguyễn Mạnh Toàn