Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018
17:10' 04/05/2017

 Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 956/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Kính đề nghị các đồng chí cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học căn cứ nội dung xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên.

Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc chương trình Tây Nguyên gửi về phòng Quản lý Khoa học Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội trước ngày 12/5/2017. Bản mềm gửi về đc mail: nguyenmanhtoantdtt@gmail.com

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Mẫu đề xuất (tải tại đây)