Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
10:47' 11/07/2017

Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.

Phòng Quản lý Khoa học Thông báo tới các nhà Khoa học, các Phó Giáo sư, tiến sĩ thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Lịch xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017(có thông báo và lịch chi tiết kèm theo)

Tải thông báo và lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 (tại đây)