Trung tâm Truyền thông và Thư viện Minimize

 

Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình.

Trung tâm Truyền thông và Thư viện được thành lập tại Quyết định số 247/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 21/6/2017, trên cơ sở của 2 mảng việc tuyên truyền tại Phòng Tổ chức cán bộ và mảng việc Thư viện tại Phòng Đào tạo

- Trụ sở của Trung tâm: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

- Địa chỉ Email: bbtwebsite.tdh@moet.edu.vn

- Giám đốc: PGS.TS. Phạm Xuân Thành

- Tổng số cán bộ, viên chức, NLĐ: 08

 - Cơ cấu tổ chức gồm 2 tổ:

+ Tổ Truyền thông

TT

Họ và tên

Email

1

Nguyễn Minh Tư

mtu.tdh@moet.edu.vn

2

Trần Thị Thanh Huyền

tranthanhhuyen1289@gmail.com

+ Tổ Thư viện

TT

Họ và tên

Email

1

Vũ Thị Thu Hà

 

2

Nguyễn Hương Lan

 

3

Nguyễn Trần Minh Chi

 

4

Bùi Thu Hiệp

 

5

Phạm Thị Ngọc Tuyết