Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Thông báo về việc tổ chức khoa học về huấn luyện thể lực, tuyển chịn, dinh dưỡng, kiểm tra đánh giá vận động viên
17:36' 15/03/2018
Thông báo số 90/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 07/3/2018 về việc tổ chức khoa học về huấn luyện thể lực, tuyển chịn, dinh dưỡng, kiểm tra đánh giá vận động viên
Thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh viên toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ X năm 2018
07:56' 27/02/2018
Thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh viên toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ X năm 2018
Thông báo số 1 tổ chức hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ X năm 2018
17:47' 23/02/2018
Thông báo số 1 tổ chức hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực TDTT lần thứ X năm 2018
12345678910...