Các khoa Minimize

Khoa đào tạo sau đại học

Khoa Võ thuật

Khoa các môn bóng

Khoa Thể dục

Khoa Điền kinh

Khoa Cầu lông - Bóng bàn -Quần vợt

Khoa Bơi - Trò chơi - Đá cầu

Khoa Lý luận cơ bản

Khoa Lý luận chuyên ngành