Phòng ban Minimize

BAN THANH TRA

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Thành lập:

1

Bùi Minh Thành

Chức vụ: Trưởng Ban

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:

        
2

Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:


3

Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:


4

Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:


5

Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:


 1. Chức năng:

Là tổ chức thanh tra nội bộ, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của trường nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tính kỷ cương, kỷ luật của Nhà trường; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về công tác đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục;

c) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

đ) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục;

e) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác học sinh, sinh viên, các đơn vị nhằm xử lý có hiệu quả các kết quả thanh tra và xử lý kỷ luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.