Văn bản góp ý Minimize
THÔNG BÁO V/v lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của Đài truyền thanh Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
09:57' 25/09/2017
Số: 378 /TB-ĐHSPTDTTHN V/v lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của Đài truyền thanh Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO V/v tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và công tác thi đua, khen thưởng
09:50' 25/09/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và công tác thi đua, khen thưởng