HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
THÔNG BÁO V/v: Góp ý lần 1 dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ
15:52' 18/07/2017
THÔNG BÁO Số: 278/TB-ĐHSPTDTTHN V/v: Góp ý lần 1 dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ
THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lớp ôn thi và thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
08:44' 14/07/2017
Số: 269/TB-ĐHSPTDTTHN ngày 07 tháng 7 năm 2017
KẾ HOẠCH Huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2017
09:28' 10/07/2017
Kèm theo danh sách biên chế lực lượng Tự vệ năm 2017
12345678910...