Minimize

 

 

CHUYÊN MỤC NÀY ĐANG CẬP NHẬT DỮ LIỆU

 
 BA CÔNG KHAI Minimize
Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2019-2020
09:58' 14/11/2019
Số 470/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 12/11/2019
Báo cáo định kỳ theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017
10:00' 05/09/2019
Số 345/CV-ĐHSPTDTTHN, ngày 26/8/2019
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
15:37' 01/10/2018
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
12345678910...