Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 44, K1 THÚ THỌ-K2 HÀ GIANG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ 4) Thực hiện từ ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 44, K1 THÚ THỌ-K2 HÀ GIANG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ 4 )

 

Thực hiện từ ngày 04 tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

ĐKA

ĐKB

ĐKC

ĐKD

TDA

TDB

VÕ A

VÕ B

VÕ C

BCA

BCB

BCC

CLA

CLB

CLC

QV

BĐA

BĐB

BRỔ

BƠI

BB

K2 HG
(BC)

K1PT
(TD,CL)

 

 

1 - 2

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

Y HỌC

Y HỌC

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI

5-6

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

VỆ SINH

 

 

BA

3-4

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

 

 

 

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

QLTT

QLTT

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

C.SÂU

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Đ. LỐI

Đ. LỐI

 

3 - 4

 

 

 

 

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

 

ĐLTT

ĐLTT

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

5-6

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

C.SÂU

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

 

 

 

 

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

SÁU

3-4

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Y HỌC

Y HỌC

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

T.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

* Ghi chú: -  Các giờ chuyên sâu học buổi sáng từ tiết 1-2-3
                   - Các giờ chuyên sâu học buổi chiều từ tiết 6-7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.s. Phạm Thị Hương

 

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 44, K1 THÚ THỌ-K2 HÀ GIANG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ 4 )

 

Thực hiện từ ngày 11 tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

ĐKA

ĐKB

ĐKC

ĐKD

TDA

TDB

VÕ A

VÕ B

VÕ C

BCA

BCB

BCC

CLA

CLB

CLC

QV

BĐA

BĐB

BRỔ

BƠI

BB

K2 HG
(BC)

K1PT
(TD,CL)

 

 

1 - 2

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

Y HỌC

Y HỌC

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỆ SINH

 

 

HAI

5-6

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

P.LUẬT

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

 

 

 

BA

3-4

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

 

 

 

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

QLTT

QLTT

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

C.SÂU

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Đ. LỐI

Đ. LỐI

 

3 - 4

 

 

 

 

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

 

ĐLTT

ĐLTT

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

P.LUẬT

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

5-6

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

C.SÂU

 

 

 

 

 

 

C.SÂU

C.SÂU

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

 

 

 

 

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

 

SÁU

3-4

QLTT

QLTT

QLTT

QLTT

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

ĐLTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

LS
TDTT

Đ. LỐI

Đ.LỐI

Đ. LỐI

Đ. LỐI

Đ.LỐI

 

 

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

Y HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y HỌC

Y HỌC

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

T.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: -  Các giờ chuyên sâu học buổi sáng từ tiết 1-2-3
                   - Các giờ chuyên sâu học buổi chiều từ tiết 6-7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< Trở về