Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA ) Thực hiện từ ngày 18 tháng 8 năm 2014

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

 

Thực hiện từ ngày 18 tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

ĐKA

ĐKB

ĐKC

ĐKD

TDA

TDB

VÕ A

VÕ B

VÕ C

BCA

BCB

BCC

CLA

CLB

CLC

QV

BĐA

BĐB

BRỔ

BƠI

BB

CV

 

 

1-2

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

 

HAI

3-4

BC

BC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

Đ.CẦU

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

5-6

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

BC

BC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

Đ.CẦU

Đ.CẦU

Đ.CẦU

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

BA

5-6

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

 

 

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

Đ.CẦU

Đ.CẦU

BC

BC

BC

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

 

 

7-8

 

 

 

 

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

 

 

 

 

1-2

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

BC

BC

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

S.HOÁ

S.HOÁ

S.HOÁ

 

 

 

 

3-4

 

 

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

BC

BC

 

 

BC

BC

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

 

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

 

 

Đ.CẦU

Đ.CẦU

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

 

 

 

 

NĂM

3-4

BC

BC

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

 

5-6

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

NCKH

NCKH

NCKH

NCKH

Đ.CẦU

Đ.CẦU

BC

BC

 

 

BC

BC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

SÁU

5-6

Đ.CẦU

Đ.CẦU

 

 

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

TTKÊ

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

LL
GDTC

LL
GDTC

LL
GDTC

BC

BC

BC

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

T.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.s. Phạm Thị Hương

 

 

 


<< Trở về