Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI ) Thực hiện từ ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI )

 

Thực hiện từ ngày 11 tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

ĐKA

ĐKB

ĐKC

B.RỔ

TDA

TDB

TDC

B.ĐÁ

BCA

BCB

C.VUA

CL

BBÀN

Q.VỢT

BƠI

 

HAI

1 - 2

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

ĐK

ĐK

ĐK

ĐK

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

 

N.NGỮ

 

3 - 4

ĐK

ĐK

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

ĐK

ĐK

ĐK

ĐK

N.NGỮ

 

 

 

5-6

N.NGỮ

ĐK

ĐK

 

 

TD

TD

 

 

 

 

ĐK

ĐK

C.LÔNG

C.LÔNG

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1-2

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

N.NGỮ

N.NGỮ

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

C.LÔNG

C.LÔNG

ĐK

ĐK

 

3-4

TD

TD

N.NGỮ

C.LÔNG

C.LÔNG

 

 

 

 

 

 

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

5-6

 

 

C.LÔNG

C.LÔNG

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

                                                                                                                                                                                                                 

 

TD

TD

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1-2

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

TD

TD

 

 

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

 

3-4

 

 

TD

TD

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

C.LÔNG

C.LÔNG

 

 

ĐK

ĐK

 

 

 

5-6

C.LÔNG

C.LÔNG

 

 

 

 

C.LÔNG

C.LÔNG

 

 

TD

TD

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1-2

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

ĐK

ĐK

ĐK

ĐK

TD

TD

N.NGỮ

 

 

 

 

 

3-4

ĐK

ĐK

ĐK

ĐK

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

GDHĐC

N.NGỮ

C.LÔNG

C.LÔNG

TD

TD

ĐK

ĐK

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐK

ĐK

ĐK

ĐK

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

SLNGƯỜI

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 8 năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.s. Phạm Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< Trở về