Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ HAI ) Thực hiện từ ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

 


THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ HAI )

 

Thực hiện từ ngày 11  tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

A1 + A2

 

 

1-2

 

 

HAI

3-4

SINH LÝ NGƯỜI

 

 

5-6

BỐNG ĐÁ (nam); Bóng bàn (nữ)

 

 

7-8

 

 

 

1-2

GIAO TIẾP SƯ PHẠM

 

BA

3-4

ĐIỀN KINH

 

 

5-6

 

 

 

7-8

 

 

 

1-2

 

 

3-4

NGOẠI NGỮ

 

 

5-6

 

 

 

7-8

 

 

 

1-2

SINH LÝ NGƯỜI

 

NĂM

3-4

TIN HỌC

 

 

5-6

BỐNG ĐÁ (nam); Bóng bàn (nữ)

 

 

7-8

 

 

 

1-2

TÂM LÝ TDTT

 

SÁU

3-4

ĐIỀN KINH

 

 

5-6

THỂ DỤC

 

 

7-8

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.s. Phạm Thị Hương

 

 


<< Trở về