Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ BA) Thực hiện từ ngày 18 tháng 8 năm 2014

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

 

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 


 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ BA)

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện từ ngày 18 tháng 8  năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

A1

A2

A3

B1

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

HAI

3-4

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

ĐÁ CẦU

ĐÁ CẦU

 

 

 

 

 

 

 

BA

3-4

ĐÁ CẦU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6

QUẢN LÝ NN

QUẢN LÝ NN

QUẢN LÝ NN

QUẢN LÝ NN

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

LL& PPGDTC

LL&PPGDTC

LL&PPGDTC

 

 

 

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

3-4

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6

LL& PPGDTC

LL&PPGDTC

LL&PPGDTC

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

3-4

ĐOÀN ĐỘI

ĐOÀN ĐỘI

ĐOÀN ĐỘI

ĐOÀN ĐỘI

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

TƯ TƯỞNG HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th.s. Phạm Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 


<< Trở về