Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ NHẤT) Thực hiện từ ngày 10 tháng 9 năm 2014

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI      
               PHÒNG ĐÀO TẠO        
  THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT )    
Thực hiện từ ngày 10 tháng 9  năm 2014    
           
THỨ TIẾT A1,2 A3,4 A5,6 A7,8 A9,10 A11,12 B1,2 B3    
HAI
08/9/2014
1 - 2 NLCB CNM NLCB CNM     T.CHƠI Đ.KINH G.PHẪU G.PHẪU    
3 - 4     NLCB CNM NLCB CNM     T.CHƠI THỂ DỤC    
5-6 G.PHẪU G.PHẪU Đ.KINH T.CHƠI NLCB CNM NLCB CNM        
7-8                    
BA
09/9/2014
1-2       Đ.KINH N.NGỮ N.NGỮ NLCB CNM NLCB CNM    
3-4 THỂ DỤC THỂ DỤC ÂM NHẠC ÂM NHẠC Đ.KINH T.CHƠI N.NGỮ      
5-6 Đ.KINH Đ.KINH T.CHƠI       THỂ DỤC N.NGỮ    
7-8                    

10/9/2014
1-2 ÂM NHẠC ÂM NHẠC N.NGỮ N.NGỮ THỂ DỤC THỂ DỤC G.PHẪU G.PHẪU    
3-4 N.NGỮ N.NGỮ THỂ DỤC THỂ DỤC ÂM NHẠC ÂM NHẠC Đ.KINH Đ.KINH    
5-6                    
7-8                    
NĂM
11/9/2014
1-2 G.PHẪU G.PHẪU Đ.KINH Đ.KINH N.NGỮ N.NGỮ ÂM NHẠC ÂM NHẠC    
3 - 4 N.NGỮ N.NGỮ G.PHẪU G.PHẪU Đ.KINH   THỂ DỤC THỂ DỤC    
5-6 Đ.KINH Đ.KINH N.NGỮ N.NGỮ G.PHẪU G.PHẪU   T.CHƠI    
7-8                    
SÁU
12/9/2014
1-2 T.CHƠI       THỂ DỤC THỂ DỤC        
3-4   T.CHƠI THỂ DỤC THỂ DỤC G.PHẪU G.PHẪU Đ.KINH Đ.KINH    
5-6 THỂ DỤC THỂ DỤC G.PHẪU G.PHẪU   Đ.KINH N.NGỮ N.NGỮ    
7-8                    
              Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014    
              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO    
                       
                       
                       
              Th.s. Phạm Thị Hương    


<< Trở về