Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 44, K1 THÚ THỌ-K2 HÀ GIANG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ 4) Thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI                                        
PHÒNG ĐÀO TẠO                                        
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 44, K1 THÚ THỌ-K2 HÀ GIANG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ 4 )      
Thực hiện từ ngày 13 tháng 10  năm 2014      
                                                       
THỨ TIẾT ĐKA ĐKB ĐKC ĐKD TDA TDB VÕ A VÕ B VÕ C BCA BCB BCC CLA CLB CLC QV BĐA BĐB BRỔ BƠI BB K2
HGIANG
K1.
P.THỌ
     
HAI 1 - 2 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU   C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU   C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU       Y HỌC      
3 - 4                                           VỆ SINH        
5-6 Đ. LỐI Đ.LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT                 LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
Y HỌC QLNN      
7-8                                                    
BA 1-2   THSP THSP Y HỌC Đ. LỐI Đ.LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
QLTT QLTT QLTT QLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT   LỚP TD      
3-4 Y HỌC THSP THSP           Đ. LỐI Đ.LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT             THSP      
5-6 LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
Y HỌC   C.SÂU   THSP THSP         C.SÂU             C.SÂU C.SÂU      
7-8           Y HỌC     THSP THSP                                
1 - 2 ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
QLTT QLTT QLTT QLTT   THSP Y HỌC         THSP THSP Đ.LỐI Đ.LỐI      
3 - 4         QLTT QLTT QLTT QLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT ĐLTT Y HỌC THSP           THSP THSP ĐLTT ĐLTT      
5-6         THSP                     THSP   Y HỌC Y HỌC              
7-8   Y HỌC     THSP                     THSP                    
NĂM 1 - 2 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU THSP C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU THSP C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU   LỚP CL      
3 - 4             THSP               THSP               THSP      
5-6     Y HỌC THSP     C.SÂU               C.SÂU   THSP         C.SÂU C.SÂU      
7-8       THSP       Y HỌC                 THSP                  
SÁU 1-2           THSP Y HỌC       THSP THSP Đ. LỐI Đ.LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI QLTT QLTT QLTT QLTT QLTT THSP        
3-4 QLTT QLTT QLTT QLTT   THSP     Y HỌC   THSP THSP LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
LS
TDTT
Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI THSP        
5-6               THSP                   THSP   Y HỌC Y HỌC LSTDTT LSTDTT      
7-8               THSP   Y HỌC               THSP       QLTDTT QLTDTT      
BẨY 1-2 THSP                   Y HỌC   THSP           THSP              
3-4 THSP                     Y HỌC THSP           THSP              
5-6                           Y HỌC                        
7-8                               Y HỌC Y HỌC                  
 -  Các giờ chuyên sâu học buổi sáng từ tiết 1-2-3; Các giờ chuyên sâu học buổi chiều từ tiết 6-7-8 Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014      
 - Y học 2 tiết/ tuần ( học thực hành)       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO      
* THSP tại trường THPT Chương Mỹ Agồm các lớp: ĐKa,b,c,d+TDa,b+Võa,b,c+BCa,b,c+CLa,b,c+QV+BR
* THSP tại trường THCS Phụng Châu gồm các lớp:BĐa,b+Bơi+BB+K1Phú Thọ+K2 Hà Giang + CĐ 45
       
                                                       
                            TS. Nguyễn Mạnh Toàn      
                                                       
                                                       


<< Trở về