Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ BA)

 

           
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
                  PHÒNG ĐÀO TẠO

 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ( NĂM THỨ BA)
Thực hiện từ ngày 13 tháng 10  năm 2014
           
THỨ TIẾT A1,2,3 B1
HAI 1-2   BƠI
3-4 BƠI  
5-6 TƯ TƯỞNG HCM TƯ TƯỞNG HCM
7-8        
BA 1-2   ĐÁ CẦU
3-4 ĐÁ CẦU  
5-6 THSP  
7-8 THSP  
1-2 LL& PPGDTC LL&PPGDTC
3-4 BƠI BƠI
5-6       THSP
7-8       THSP
NĂM 1-2    
3-4 QUẢN LÝ NN QUẢN LÝ NN
5-6 LL& PPGDTC LL&PPGDTC
7-8        
SÁU 1-2        
3-4 ĐOÀN ĐỘI ĐOÀN ĐỘI
5-6 TƯ TƯỞNG HCM TƯ TƯỞNG HCM
7-8      
T.3     Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014
      KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
           
         
           
      TS. Nguyễn Mạnh Toàn


<< Trở về