Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA ) Thực hiện từ ngày 02 tháng 3 năm 2015

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI                  
PHÒNG ĐÀO TẠO                                
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 45 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )
Thực hiện từ ngày 02 tháng 3 năm 2015
                                               
THỨ TIẾT ĐKA ĐKB ĐKC ĐKD TDA TDB VÕ A VÕ B VÕ C BCA BCB BCC CLA CLB CLC QV BĐA BĐB BRỔ BƠI BB CV
  1-2 LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
B.NÉM B.NÉM     TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC BRỔ BRỔ BRỔ LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
HAI 3-4 TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC B.NÉM B.NÉM     LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
BRỔ BRỔ BRỔ
  5-6 LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
GTSP GTSP GTSP GTSP B.NÉM B.NÉM B.NÉM TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
  7-8                                            
  1 - 2-3 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
BA 5-6 GTSP GTSP GTSP GTSP         BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
     
  7-8 BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ     B.NÉM B.NÉM                 LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
  1-2 LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ     B.NÉM B.NÉM TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
3-4     B.NÉM B.NÉM LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC
  5-6                                            
  7-8                                            
  1-2 TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC LÔ GIC B.NÉM B.NÉM             BRỔ BRỔ BRỔ LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
NĂM 3-4 BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
GTSP GTSP GTSP B.NÉM B.NÉM B.NÉM
  5-6-7 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
  1 - 2 B.NÉM B.NÉM     LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
GTSP GTSP GTSP GTSP TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
      BRỔ BRỔ BRỔ
  3 - 4 LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ     B.NÉM B.NÉM       GTSP GTSP GTSP
SÁU 5-6         GTSP GTSP GTSP GTSP LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
BRỔ BRỔ BRỔ BRỔ TT
HCM
TT
HCM
TT
HCM
     
  7-8                         LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
LL
GDTC
           
* Ghi chú: Các môn chuyên sâu học buổi sáng từ tiết 1,2,3;   buổi chiều từ tiết 5,6,7             Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 T.10
            KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                               
                                    ĐÃ KÝ      
                            TS. Nguyễn Mạnh Toàn
                                               


<< Trở về