Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI ) Thực hiện từ ngày 02 tháng 3 năm 2015

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI      
PHÒNG ĐÀO TẠO                    
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 46 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI )
Thực hiện từ ngày 02 tháng 3  năm 2015
       
THỨ TIẾT ĐKA ĐKB ĐKC B.RỔ TDA TDB TDC B.ĐÁ BCA BCB C.VUA CL BBÀN Q.VỢT BƠI
HAI 1 - 2 SLTT SLTT SLTT SLTT BƠI BƠI N.NGỮ N.NGỮ BƠI BƠI TIN HỌC TIN HỌC GTSP GTSP GTSP GTSP
3 - 4 BƠI BƠI BƠI BƠI SLTT SLTT SLTT SLTT GTSP GTSP GTSP GTSP TIN HỌC TIN HỌC N.NGỮ N.NGỮ
5-6 BC BC N.NGỮ N.NGỮ TIN HỌC TIN HỌC BƠI BƠI SLTT SLTT SLTT SLTT BC BC BƠI BƠI
7-8                                
BA 1-2         BƠI BƠI     TIN HỌC TIN HỌC BƠI BƠI SLTT SLTT SLTT SLTT
3-4 BƠI BƠI TIN HỌC TIN HỌC GTSP GTSP GTSP GTSP         N.NGỮ N.NGỮ BƠI BƠI
5-6         BC BC BƠI   N.NGỮ N.NGỮ BC BC BƠI BƠI    
7-8               BƠI BƠI BƠI     GDTDTT GDTDTT GDTDTT GDTDTT
1-2-3 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5-6     BƠI BƠI                        
7-8                                
NĂM 1-2 GTSP GTSP GTSP GTSP GDTDTT GDTDTT GDTDTT GDTDTT BC BC N.NGỮ N.NGỮ BƠI BƠI BƠI BƠI
3-4 TIN HỌC TIN HỌC BƠI BƠI N.NGỮ N.NGỮ BC BC     BƠI BƠI        
5-6 BƠI BƠI     BƠI                   TIN HỌC TIN HỌC
7-8           BƠI BƠI BƠI GDTDTT GDTDTT GDTDTT GDTDTT        
SÁU 1-2-3 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5-6 N.NGỮ N.NGỮ BC BC     TIN HỌC TIN HỌC BƠI       BƠI BƠI BC BC
7-8 GDTDTT GDTDTT GDTDTT GDTDTT           BƠI BƠI BƠI        
                        Hà Nội, ngày 20 tháng 01  năm 2015 T.10

* Ghi chú: -  Các giờ chuyên sâu học buổi sáng từ tiết 1-2-3
                 
      KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                   
                            ĐÃ KÝ  
                        TS. Nguyễn Mạnh Toàn

<< Trở về