PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Minimize

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng

Là đơn vị có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức và công tác cán bộ: Quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý đội ngũ viên chức; công tác xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý, công tác chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội;

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác quân sự địa phương.

II. Nhiệm vụ

1.  Công tác Tổ chức cán bộ

a) Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường như: Xây dựng đề án, thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ;

b) Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường;

c) Chủ trì xây dựng và soạn thảo các quy chế, nội quy, quy định, quy trình liên quan đến công tác pháp chế và quản lý của Trường thông qua Hội đồng, trình Hiệu trưởng quyết định ban hành;

d) Nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường; xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, soạn thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;

đ) Phối hợp với các đơn vị hữu quan để lập quy hoạch xây dựng, phát triển và bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ;

e) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế để trình Bộ từng năm và lâu dài, triển khai việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cho từng đơn vị  theo quy định;

g) Quản lý hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức, người lao động và sỹ quan biệt phái trong toàn Trường, phối hợp cùng các đơn vị để nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng CC, VC để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác cán bộ;

h) Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, thi tuyển viên chức mới, ký kết các hợp đồng khoán việc, hợp đồng làm việc lâu dài, ngắn hạn, mùa vụ… nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;

i) Tổ chức việc tuyển chọn viên chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước trình Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Nhà nước;

k) Phối hợp với các đơn vị phòng ban, bộ môn hữu quan để lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng không định kỳ và xử lý kỷ luật đối với CC, VC để Hội đồng tư vấn họp và Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng, kỷ luật;

l) Tham mưu thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ cho các chức vụ thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm;

m) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng hoàn thiện và gửi các báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ và của cơ quan địa phương nơi Trường đóng;

n) Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cán bộ, hệ thống các quy định, quy tắc, nội quy làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

o) Tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định và huấn luyện trung đội tự vệ cơ quan hàng năm cho công chức, viên chức trong độ tuổi;

p) Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công chức, viên chức dựa trên cơ sở kết hợp với các phòng chức năng khác và Ban Thanh tra nhân dân.

2.  Công tác chế độ chính sách

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

b) Theo dõi, tổ chức xét duyệt nâng bậc lương hàng năm, các loại chế độ phụ cấp; thi nâng ngạch, chuyển ngạch, thi tay nghề, bậc thợ cho công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước để Hiệu trưởng phê duyệt;

c) Theo dõi, quản lý chế độ nghỉ phép năm; làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc hưởng trợ cấp một lần… cho công chức, viên chức theo quy định hiện hành; chế độ làm thêm giờ khối hành chính, thừa giờ của giảng viên;

d) Phối hợp với phòng KH TC để làm chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức (ốm đau, thai sản, BHTT, BHYT…). Tham gia xét trợ cấp khó khăn định kỳ hay đột xuất cho cán bộ, công chức; giải quyết các chế độ bảo hiểm của sinh viên;

đ) Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn lao động trong Trường.

3.   Công tác chính trị nội bộ

a) Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức. Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, điều tra lý lịch công chức, viên chức theo yêu cầu; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình chính trị, tư tưởng của công chức, viên chức trong Trường để phản ánh kịp thời cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu đồng thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong công chức, viên chức;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì các buổi học tập, sinh hoạt, chính trị cho công chức, viên chức nhằm quán triệt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

Giúp việc cho Hiệu trưởng làm công tác thi đua khen thưởng của Nhà trường: Xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp với chương trình thi đua của Bộ và của Ngành; tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về Thi đua khen thưởng, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp trên.

5.  Công tác trang trí khánh tiết

a) Quản lý và triển khai hệ thống pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu, đèn trang trí… phục vụ cho các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ, tết, lễ hội của đất nước và của Trường tổ chức;

b) Chủ trì tổ chức trang trí, khánh tiết về cả nội dung và hình thức các ngày lễ, tết trong năm và các hoạt động của Nhà trường.

5. Công tác báo cáo và phối hợp

a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổng hợp và báo cáo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

            b) Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy chế, quy định hiện hành./.