VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
số 59/2013/NĐ-CP Nghị định 17/06/2013 Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Số: 82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT 06/12/2012 CHÍNH PHỦ
NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016
Số: 30/CT-TTg CHỈ THỊ 26/11/2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
số: 27/2012/QH13 LUẬT 23/11/2012 QUỐC HỘI
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
số 07/2012/QH13 Luật 18/06/2012 QUỐC HỘI
Luật Phòng, chống rửa tiền
số 14/CT-TTg Chỉ thị 18/05/2012 Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
số 03/2011/QH13 Luật 11/11/2011 QUỐC HỘI
Luật Tố cáo
Số: 445/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH 07/04/2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
Số: 21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT 12/05/2009 CHÍNH PHỦ
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
Số: 137/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH 02/02/2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
Tổng số: 54 văn bản
Trang 5 trong 6Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  Tiếp   Cuối