Lịch sử hình thành và phát triển Minimize

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

Ban hành kèm theo Quyết định số: 868a /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 05/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

 

1.      SỨ MỆNH (Mission)

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực giáo viên giáo dục thể chất chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài thể dục thể thao cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội; là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất đạt trình độ tiên tiến; là trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên; là nơi cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ thể dục thể thao; giáo dục quốc phòng - an ninh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. TẦM NHÌN (Vision)

- Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trở thành trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo giáo viên giáo dục thể chất, cán bộ thể dục thể thao, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh có năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tập luyện thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe ở mọi nơi, mọi lúc. Đặc biệt chú trọng đào tạo nhân tài, làm chủ các lĩnh vực chuyên sâu về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh và thể thao trường học; kết hợp chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe, phát triển thể dục thể thao; phấn đấu đủ năng lực hợp tác ngang tầm với các trường đại học danh tiếng trong khu vực, cung cấp đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất tế đạt chuẩn quốc tế.

- Nhà trường phát triển theo hướng đại học nghiên cứu và ứng dụng với quy mô trên 10.000 học viên; là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về thể dục thể thao hàng đầu của quốc gia; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao; các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín trên thế giới.

- Nhà trường tạo môi trường thuận lợi nhất cho giảng viên, viên chức và người học hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học công nghệ và phát triển phong trào thể dục thể thao, với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại đi cùng là dịch vụ hoàn hảo.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core values)

Nhiệt huyết - Năng động

Trung thực - Trách nhiệm

Sáng tạo không ngừng - Thích ứng với môi trường làm việc quốc tế./.