Các khoa Minimize

KHOA VÕ THUẬT

Mai Tú Nam

Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn: Tiến sĩ Huấn luyện Thể thao

Điện thoại:

Email:

                 
2

 

Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email:


3


Chức vụ:

Chuyên môn:

Điện thoại:

Email: