PHÒNG ĐÀO TẠO Minimize

 I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

 1. Đặc điểm tình hình

- Thành lập năm 1961 

- Địa chỉ: Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. (Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội.

- ĐT: 0433.866899; 0433868723; Email:

Với bề dày hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ các thế hệ cán bộ, viên chức của Phòng đã có nhiều đóng góp xây dựng Nhà trường phát triển.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Email

1

Phạm Thị Hương

Trưởng phòng

ThS

phamhuongtdtthn@gmail.com

2

Phùng Xuân Dũng

P.trưởng phòng

ThS

 

3

Lương Thị Thu Hương

Nhân viên

 

4

Tô Thị Mai Hương

Nhân viên

 

 

5

Võ Thị Thuỷ

Nhân viên

 

 

6

Lưu Thị Thu Hằng

Nhân viên

 

7

Đào Thị Lan Hương

Chuyên viên

ThS

daohuongtd79@yahoo.com.vn

8

Lê Quốc Trung

Chuyên viên

ĐH

letrung09@gmail.com

9

Phạm Thị Hoàng Liên

Chuyên viên

ĐH

 

10

Trần Anh Dũng

Chuyên viên

ĐH

trananhdungpdt@gmail.com

 

1.  Chức năng:

Tham mư­u, giúp việc cho Hiệu trư­­ởng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo theo mục tiêu đào tạo của Trường; chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn chuyên đề; công tác thông tin thư­ viện.

2.  Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý đào tạo:

a) Tham mư­­u xây dựng mô hình và phư­­ơng thức đào tạo của Trư­­ờng;

b) Nghiên cứu xây dựng tổng hợp và hoàn thiện để trình Hiệu trư­­ởng phê duyệt, nội dung, ch­­ương trình và kế hoạch đào tạo trình độ đại học, cao đẳng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dư­­ới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu tr­ưởng;

d) Lập kế hoạch xuất bản giáo trình, tài liệu nghiên cứu học tập của các bộ môn thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo, trình Hiệu tr­­ưởng phê chuẩn phát hành để phục vụ cho kế hoạch đào tạo hàng năm;

đ) Tham mư­u cho Hiệu tr­­ưởng xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và kế hoạch đào tạo hàng năm để trình Bộ duyệt;

e) Chuẩn bị các điều kiện để Hiệu trư­­ởng quyết định mở các ngành, hệ đào tạo mới;

g) Quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung, chư­­ơng trình, kế hoạch học tập, nội dung các môn học… của tất cả các chuyên ngành đào tạo, các hệ đào tạo, các loại hình đào tạo; Tham mư­u cho Ban Giám hiệu về hợp đồng đào tạo và thanh lý hợp đồng, tham gia quản lý kinh phí đào tạo, khai thác tạo nguồn bổ sung và quản lý các nguồn lực khác trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường;

h) Quản lý và sử dụng khu giảng đ­ường, bố trí phòng học, phối hợp với các bộ môn lập thời biểu học tập cho các khoá, lớp sinh viên; giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của cán bộ giảng dạy trong toàn Trường;

i) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Quản lý giờ giấc học tập của sinh viên trên lớp, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình học tập trên lớp; quản lý kết quả học tập của sinh viên, xử lý về mặt học tập của sinh viên theo quy chế hiện hành; chủ trì và phối hợp bảo lưu kết quả học tập của sinh viên theo qui chế;

k) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành, thực tập sư­­ phạm cho sinh viên các khoá;

l) Tổ chức định kỳ việc đánh giá chất lư­­ợng dạy và học. Trên cơ sở các văn bản pháp quy của Nhà n­­ước, nghiên cứu đề xuất các quy định bổ sung cho phù hợp với điều kiện của Trư­­ờng nhằm nâng cao chất lư­ợng đào tạo;

m) Phối hợp với các phòng chức năng, bộ môn theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học theo quy chế hiện hành làm căn cứ để thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội và học phí cho HSSV;

n) Chủ trì trong việc xây dựng và phổ biến các phư­ơng pháp dạy, học. Tổ chức các hội nghị, hội thảo bàn về ph­ương pháp giảng dạy và học tập trong Tr­ường. Tổ chức các giờ dạy mẫu, có đánh giá phân loại để phục vụ cho công tác thi đua, khen thư­ởng;

o) Căn cứ các văn bản hư­ớng dẫn của Bộ, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan để thành lập các hội đồng:

- Xử lý kết quả học tập;

- Chủ trì và phối hợp với phòng Quản lý khoa học tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên;

- Tổ chức thi tốt nghiệp ở tất cả các ngành, hệ, hình thức đào tạo;

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLĐT, các bộ môn phúc khảo điểm thi, kiểm tra của sinh viên (nếu có).

p) Quản lý bảng điểm gốc của các môn học, phát hành giấy chứng nhận học lực cho ngư­ời học; quản lý phôi bằng, bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ đào tạo khác của Trư­ờng;

q) Lập kế hoạch để bảo dư­­ỡng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo;

r) Quản lý cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ phục vụ đào tạo; quản lý và cấp phát dụng cụ, đồ dùng học tập cho các bộ môn khi có giờ dạy; kiểm tra đôn đốc vệ sinh khu giảng đư­­ờng, sân tập, nhà tập, bể bơi…;

s) Chủ trì việc theo dõi và tổng hợp số giờ dạy của giảng viên giảng dạy trong, ngoài Tr­­ường và các chế độ đãi ngộ cho giảng viên khi tham gia giảng dạy. Phối hợp với các bộ môn, các phòng chức năng để thanh toán tiền dạy v­­ượt giờ cho giảng viên theo quy định;

t) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và bộ môn để định biên cán bộ giảng dạy và phục vụ giảng dạy cho các bộ môn;

u) Tổ chức các hoạt động phối hợp đào tạo với các trư­­ờng đại học trong nước (trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham khảo giáo trình, mô hình v.v…).

2.2. Thư­­ viện (Trực thuộc Phòng Đào tạo):

a) Thư­ viện có nhiệm vụ quản lý, l­­ưu trữ và cung cấp thông tin khoa học phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trư­­ờng;

b) Căn cứ vào quy mô, hình thức đào tạo, xây dựng kế hoạch bổ sung thường xuyên sách, báo, giáo trình, tài liệu, tạp chí (trong và ngoài nư­­ớc). Tổ chức quản lý chặt chẽ theo nội quy, quy chế của thư­­ viện các tài liệu, sách, giáo trình hiện có;

c) Có kế hoạch từng bư­­ớc nâng cấp, hiện đại hoá thư­­ viện nhằm tăng cư­ờng khả năng l­­ưu trữ, tìm kiếm, xử lý thông tin trong nư­­ớc và quốc tế. Th­­ường xuyên chăm lo công tác bồi dư­­ỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thư­­ viện viên;

d) Quản lý, tổ chức tốt các phòng đọc phục vụ CC, VC và sinh viên. Có kế hoạch xây dựng, mở rộng phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc;

đ) Tổ chức hư­­ớng dẫn bạn đọc đặc biệt là các sinh viên mới vào Tr­­ường sử dụng thư­­ viện. Thư­­ờng xuyên tổ chức công tác giới thiệu sách, tài liệu, tạp chí, và các thông tin khoa học kỹ thuật mới;

e) Thu nhận, lư­­u trữ các luận văn của cán bộ, sinh viên của Tr­­ường đã bảo vệ (ở trong và ngoài Tr­­ường);

g) Tăng cư­­ờng công tác sư­­u tầm, khai thác, cập nhật tốt thông tin khoa học, tổ chức kịp thời để phổ biến rộng rãi thông tin cho bạn đọc;

h) Đảm bảo tổ chức tốt việc cho bạn đọc m­­ượn sách, báo, tài liệu, giáo trình phục vụ cho sinh viên mư­­ợn tài liệu, giáo trình đúng đối t­­ượng, quy định và kịp thời. Cấp thẻ th­­ư viện cho cán bộ, sinh viên mới đến công tác, học tập tại Trường theo giới thiệu của thủ trư­­ởng đơn vị;

i) Định kỳ hàng năm ra thông tin thư­­ mục cung cấp cho các đơn vị trong Trường nội dung tóm tắt của tài liệu, sách báo, tạp chí, công trình mới;

k) Tổ chức phục vụ bạn đọc theo quy định của Nhà nư­­ớc và theo yêu cầu của Ban Giám hiệu (hoặc Hội đồng Nhà trư­­ờng).

3. Quyền hạn :

Phòng Đào tạo có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ với các phòng, ban, khoa, bộ môn để hoàn thành nhiệm vụ chung của Trư­ờng.

Trư­ởng phòng chịu trách nhiệm tr­ước Hiệu tr­ưởng về mọi mặt hoạt động của phòng; phụ trách chung, phân công giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cùng với cán bộ nhân viên trong phòng.

Tr­ưởng, Phó phòng Đào tạo là uỷ viên một số hội đồng có liên quan theo quyết định của Hiệu trư­ởng. Trưởng phòng đư­ợc thừa lệnh Hiệu tr­ưởng ký một số văn bản thuộc phạm vi nội bộ của Tr­ường theo phân cấp sau khi đã báo cáo và có quyết định của Hiệu tr­ưởng.