Khoa Cầu lông - Đá cầu- Bóng bàn - Quần vợt Minimize

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí, chức năng

Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn của Nhà trường gắn với một ngành hoặc một lĩnh vực chuyên môn đào tạo, có chức năng tổ chức, quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát triển của ngành học theo hướng chuyên ngành chuyên sâu.

2. Tổ chức và quản lý quá trình giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

3. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, tham khảo, liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo sau khi được Hội đồng khoa học & đào tạo của Nhà trường phê duyệt (Khoa Lý luận chính trị được miễn thực hiện nhiệm vụ này). Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

4. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho giảng viên, sinh viên; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế; đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức sinh hoạt ngoại khoá thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

5. Quản lý giảng viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Khoa và chính sách phát triển nguồn nhân lực của toàn Nhà trường.

6. Xây dựng đội ngũ mạng lưới giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước. Giới thiệu và tham gia đào tạo giảng viên đầu ngành.

7. Phối hợp với Khoa Sau đại học triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng dẫn của Nhà trường. Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và học phần; xây dựng đề thi, kiểm tra cho các môn học do đơn vị phụ trách; tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Khoa có một số Bộ môn trực thuộc, làm nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách và phát triển ngành học theo hướng chuyên ngành chuyên sâu.

 

2. Nhiệm vụ cụ thể của Bộ môn trực thuộc Khoa do Hiệu trưởng quyết định.

 

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Mai Thị Ngoãn TRƯỞNG KHOA mtngoan.hupes@moet.edu.vn
2 Trần Văn Cường P. TRƯỞNG KHOA tvcuong.hupes@moet.edu.vn
3 Nguyễn Tiến Lợi GIẢNG VIÊN ntloi.hupes@moet.edu.vn
4 Lại Triệu Minh GIẢNG VIÊN ltminh.hupes@moet.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thuý Ngân GIẢNG VIÊN nttngan.hupes@moet.edu.vn
6 Chu Thanh Hải GIẢNG VIÊN cthai.hupes@moet.edu.vn
7 Đặng Thu Hằng GIẢNG VIÊN dthang.hupes@moet.edu.vn
8 Ngô Thế Phương GIẢNG VIÊN ntphuong.hupes@moet.edu.vn
9 Cao Hoài Anh GIẢNG VIÊN chanh.hupes@moet.edu.vn
10 Thái Quỳnh Anh GIẢNG VIÊN tqanh.hupes@moet.edu.vn
11 Nguyễn Thị Liên GIẢNG VIÊN ntlien.hupes@moet.edu.vn
12 Đỗ Thị Tố Uyên GIẢNG VIÊN dttquyen.hupes@moet.edu.vn
13 Vũ Thị Thu Hà GIẢNG VIÊN vttha87.hupes@moet.edu.vn
14 Nguyễn Khắc Dược GIẢNG VIÊN nkduoc.hupes@moet.edu.vn
15 Phạm Văn Quý GIẢNG VIÊN pvquy.hupes@moet.edu.vn
16 Nguyễn Thành Hưng GIẢNG VIÊN nthung.hupes@moet.edu.vn
17 Lê Ngọc Khánh GIẢNG VIÊN lnkhanh.hupes@moet.edu.vn
18 Trần Anh Tuấn GIẢNG VIÊN tatuan.hupes@moet.edu.vn