Thông tin hoạt động Thanh tra - Pháp chế Minimize
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định công tác pháp chế của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
18:04' 26/12/2017
Quyết định số 574 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 29/11/2017 V/v Ban hành Quy định công tác pháp chế của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
17:59' 26/12/2017
Quyết định số 575 /QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 29/11/2017 V/v Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2017
17:16' 23/10/2017
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2017
1234567