HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize