HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019
16:45' 18/07/2019
Ban hành kèm Thông báo Kết quả rà soát đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019
Thông báo kết quả rà soát đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019
16:39' 18/07/2019
Thông báo kết quả rà soát đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019
12345678910...