Minimize

 

 

CHUYÊN MỤC NÀY ĐANG CẬP NHẬT DỮ LIỆU

 
 BA CÔNG KHAI Minimize
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
15:37' 01/10/2018
Công khai số lượng và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động thỉnh giảng hằng năm theo quy định trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo.
Thông báo đấu giá thuê tài sản
11:17' 02/02/2018
Thông báo đấu giá thuê tài sản
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2015 ĐÃ KHẢO SÁT
10:42' 22/02/2017
Kèm theo công văn của Bộ Giáo Dục
12345678910...