Thông tin khoa học công nghệ Minimize
Kế hoạch nghiệm thu đề tài, tiến độ đề tài khoa học công nghệ , tài liệu tham khảo và sáng kiến kinh nghiệm cơ sở năm học 2017- 2018
10:14' 13/04/2018
Kế hoạch số 141/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 12/4/2018 nghiệm thu đề tài, tiến độ đề tài khoa học công nghệ , tài liệu tham khảo và sáng kiến kinh nghiệm cơ sở năm học 2017- 2018
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 1, năm học 2017-2018
20:21' 29/03/2018
Thông báo số 120/TB-ĐHSPTDTTHN, ngày 20/3/2018 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 1, năm học 2017-2018
Thông báo về việc viết bài tham dự Hội thảo toàn quốc năm 2018
17:33' 27/03/2018
Thông báo số 110/TB-ĐHSPTDTTHN-QLKH, ngày 27/3/2018 về việc viết bài tham dự Hội thảo toàn quốc năm 2018
12345678910...