Xem thời khóa biểu

TKB ĐH khóa 49 năm 4

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  
               PHÒNG QLĐT & CTSV                  
Bitmap
THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ TƯ)
Thực hiện từ ngày 12 tháng 8 năm 2019
                             
Thứ Tiết TD A
(12)
TD B
(12)
ĐK
(11)
VÕ A
(13)
VÕ B
(10)

(12)
BƠI A
(13)
BƠI B
(14)
BC
(10)
QV
(13)
CL
(10)
BR
(11)
BB
(9)
    Khối 1  Khối 2  Khối 3 Khối 4
HAI 1 - 2                   RLNVSP RLNVSP RLNVSP RLNVSP
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5 - 6 Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI Y HỌC Y HỌC Y HỌC LSTDTT LSTDTT LSTDTT     Đ.CẦU  
7 - 8                          
BA
1 - 2 RLNVSP RLNVSP RLNVSP   Đ.CẦU Đ.CẦU       Y HỌC Y HỌC Y HỌC Y HỌC
3 - 4 Đ.CẦU Đ.CẦU   LSTDTT LSTDTT LSTDTT Y HỌC Y HỌC Y HỌC Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI
5 - 6 LSTDTT LSTDTT LSTDTT Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI     Đ.CẦU Đ.CẦU      
7 - 8                          

1 - 2 LLT.HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC       RLNVSP RLNVSP RLNVSP Y HỌC Y HỌC Y HỌC Y HỌC
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5 - 6                          
7 - 8                          
NĂM
1 - 2 Y HỌC Y HỌC Y HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC Đ. LỐI Đ. LỐI Đ. LỐI   Đ.CẦU   Đ.CẦU
3 - 4     Đ.CẦU Đ.CẦU     Y HỌC Y HỌC Y HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC
5 - 6       Y HỌC Y HỌC Y HỌC Đ.CẦU Đ.CẦU          
7 - 8                          
SÁU
1 -2 Y HỌC Y HỌC Y HỌC RLNVSP RLNVSP RLNVSP LLT.HỌC LLT.HỌC LLT.HỌC LSTDTT LSTDTT LSTDTT LSTDTT
3 - 4 C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU C.SÂU
5 - 6                          
7 - 8                          
                  Hà Nội, ngày  16    tháng 7  năm 2019 T.1
                  TRƯỞNG PHÒNG QL ĐT & CTSV  
                             
                      ĐÃ KÝ      
                             
                  TS. Phùng Xuân Dũng  


<< Trở về