Xem thời khóa biểu

TKB ĐH khóa 50 năm 3
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI          
               PHÒNG QLĐT VÀ CTSV                
Bitmap
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ  BA)
Bitmap
Thực hiện từ ngày  03 tháng 02  năm 2020
 
Thứ Tiết TD A
(13)
TD B
(12)
VÕ A
(14)
VÕ B
(12)
BƠI A
(12)
BƠI B
(12)
ĐK
(11)
CL
(12)
QV
(12)
BR
(12)
BC
(12)

(12)
    Khối 1 Khối 2 Khối 3
HAI 1 - 2         SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG
3 - 4 C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU
5 - 6                        
7 - 8                        
BA
1 - 2 LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC B.BÀN B.BÀN B.NÉM B.NÉM B.NÉM
3 - 4 B. NÉM B.NÉM B.BÀN B.BÀN LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA
5 - 6     B. NÉM B.NÉM TD ĐD TD ĐD B.NÉM B.BÀN B.BÀN B.BÀN
7 - 8                        

1 - 2 SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA SINH HÓA                
3 - 4 C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU
5 - 6                        
7 - 8                        
NĂM
1 - 2 TD ĐD TD ĐD TD ĐD TD ĐD B. NÉM B.NÉM B.BÀN B.BÀN B.BÀN
3 - 4 TT HCM TT HCM TT HCM TT HCM ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG TT HCM TT HCM TT HCM TT HCM
5 - 6 B.BÀN B.BÀN     B. NÉM B.NÉM TD ĐD TD ĐD TD ĐD TD ĐD
7 - 8                        
SÁU
1 -2 ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG ĐO LƯỜNG TT HCM TT HCM TT HCM TT HCM LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC LLPPGDTC
3 - 4 C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU C. SÂU
5 - 6     TD ĐD TD ĐD            
7 - 8                        
                Hà Nội, ngày 31 tháng 12  năm 2019 T.2
  KT. TRƯỞNG PHÒNG QL ĐT & CTSV  
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
                           
                    ĐÃ KÝ      
                           
                TS. Trần Văn Cường  

<< Trở về