Xem thời khóa biểu

TKB ĐH khóa 51 năm 2

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI        
Bitmap
               PHÒNG QLĐT VÀ CTSV
                 
THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 51 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)      
Bitmap
Thực hiện từ ngày  05 tháng 8  năm 2019
     
                               
Thứ Tiết B.RỔ BƠI B B.CHUYỀN C.LÔNG Đ. KINH B. ĐÁ B.BÀN BƠI A TD A TD B Đ.KINH B VÕ B BCB
    KHỐI 1: 12 + 13 + 17 + 18 = 60 KHỐI 2: 17 + 19 + 19 = 55 KHỐI 3: 9 + 14 + 18 + 18= 59 BCA; NB
HAI 1 - 2     B.BÀN B.BÀN         T.ANH T.ANH        
3 - 4 B.BÀN B.BÀN T.ANH T.ANH TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2       T.ANH      
5 - 6                       TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2
7 - 8                            
BA
1 - 2         T.ANH T.ANH     B.BÀN B.BÀN        
3 - 4 TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2     T.ANH T.ANH     B.BÀN      
5 - 6                       T.ANH T.ANH T.ANH
7 - 8                            

1 - 2 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1     B.BÀN B.BÀN            
3 - 4         B.BÀN B.BÀN   TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2 TL TDTT 2      
5 - 6                       B.BÀN B.BÀN B.BÀN
7 - 8                            
NĂM
1 - 2 T.ANH T.ANH B.BÀN B.BÀN C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1      
3 - 4 B.BÀN B.BÀN                   C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1 C.NGÀNH 1
5 - 6                 B.BÀN B.BÀN B.BÀN      
7 - 8                            
SÁU
1 -2         B.BÀN B.BÀN                
3 - 4             B.BÀN B.BÀN            
5 - 6                       B.BÀN B.BÀN B.BÀN
7 - 8                            
                Hà Nội, ngày  16  tháng  7   năm 2019     T.1
  TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV      
      ĐÃ KÝ          
                               
                TS. Phùng Xuân Dũng      


<< Trở về