Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 52 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT) Thực hiện từ ngày 19 tháng 8 năm 2019

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG QLĐT VÀ CTSV

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 52 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày  19 tháng 8  năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

 

 

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

HAI

1 - 2

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

T. ANH

T. ANH

Đ. KINH

Đ. KINH

T. ANH

 

3 - 4

Đ. KINH

Đ. KINH

 

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

 

 

T. ANH

T. ANH

THỂ DỤC

THỂ DỤC

5 - 6

P.LUẬT

P.LUẬT

P.LUẬT

 

 

 

 

TRÒ CHƠI

TRÒ CHƠI

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

 

 

Đ. KINH

Đ. KINH

T. ANH

T. ANH

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

 

TRÒ CHƠI

TRÒ CHƠI

3 - 4

T. ANH

T. ANH

 

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

5 - 6

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRÒ CHƠI

Đ. KINH

Đ. KINH

TRÒ CHƠI

 

THỂ DỤC

THỂ DỤC

T. ANH

T. ANH

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

TRÒ CHƠI

TRÒ CHƠI

T. ANH

T. ANH

 

 

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

T. ANH

Đ. KINH

Đ. KINH

3 - 4

 

 

THỂ DỤC

THỂ DỤC

TRÒ CHƠI

TRÒ CHƠI

Đ. KINH

Đ. KINH

 

P.LUẬT

P.LUẬT

P.LUẬT

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

THỂ DỤC

THỂ DỤC

T. ANH

T. ANH

 

 

P.LUẬT

P.LUẬT

P.LUẬT

TRÒ CHƠI

 

 

3 - 4

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

 

THỂ DỤC

THỂ DỤC

T. ANH

T. ANH

 

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

5 - 6

 

 

 

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

T. ANH

T. ANH

TRÒ CHƠI

P.LUẬT

P.LUẬT

P.LUẬT

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

 

 

T. ANH

3 - 4

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

 

T. ANH

T. ANH

 

 

T. ANH

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

GIẢI PHẪU

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Hà Nội, ngày 05  tháng    8   năm 2019

               

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV

                           
                     

ĐÃ

   
                           
                           
               

TS. Phùng Xuân Dũng


<< Trở về