Xem thời khóa biểu

49-năm 4 (Lịch sau Tết nguyên đán)
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI      
               PHÒNG QLĐT & CTSV                      
Bitmap
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ TƯ)
   
Thực hiện từ ngày 10/02 đến 29/3/2020    
            Bitmap                
Thứ Tiết TD A
(12)
TD B
(12)
ĐK
(11)
VÕ A
(13)
VÕ B
(10)

(12)
BƠI A
(13)
BƠI B
(14)
BC
(10)
QV
(13)
CL
(10)
BR
(11)
BB
(9)
TDC VÕ C
    Khối 1  Khối 2  Khối 3 Khối 4 QN ( 29)
HAI 1 - 2 CẢ KHÓA ĐI THỰC TẬP SƯ PHẠM
3 - 4
5 - 6
7 - 8
BA
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8

1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
NĂM
1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
SÁU
1 -2
3 - 4
5 - 6
7 - 8
      Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019 T.1    
  KT.TRƯỞNG PHÒNG QL ĐT & CTSV      
    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG      
                                 
                                 
                  Ths. Trần Thị Thu Trang      
                         
                                 
                                 
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI      
               PHÒNG QLĐT & CTSV                      
Bitmap
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ TƯ)
   
Thực hiện từ ngày 30 tháng 3 năm 2020    
            Bitmap                
Thứ Tiết TD A
(12)
TD B
(12)
ĐK
(11)
VÕ A
(13)
VÕ B
(10)

(12)
BƠI A
(13)
BƠI B
(14)
BC
(10)
QV
(13)
CL
(10)
BR
(11)
BB
(9)
TDC VÕ C
    Khối 1  Khối 2  Khối 3 Khối 4 QN ( 29)
HAI 1 - 2                              
3 - 4                              
5 - 6                              
7 - 8                              
BA
1 - 2                              
3 - 4                              
5 - 6                              
7 - 8                              

1 - 2                              
3 - 4                              
5 - 6                              
7 - 8                              
NĂM
1 - 2                              
3 - 4                              
5 - 6                              
7 - 8                              
SÁU
1 -2                              
3 - 4                              
5 - 6                              
7 - 8                              
      Hà Nội, ngày       tháng     năm 20 T.1    
  KT.TRƯỞNG PHÒNG QL ĐT & CTSV      
    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG      
                                 
                  Ths. Trần Thị Thu Trang      

 


<< Trở về