Xem thời khóa biểu

52-năm nhất (Lịch sau Tết nguyên đán)

 

                               
                               
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  
               PHÒNG QLĐT VÀ CTSV                  
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 52 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)
Thực hiện từ ngày  03 tháng 02  năm 2020
                               
Thứ Tiết BĐ A
(18)
BĐ B
(18)
B.CHUYỀN
(19)
VÕ A
(18)
VÕ B
(18)
C.LÔNG
(21)
TD A
(15)
TD B
(15)
BƠI
(23)
B. RỔ
(23)
ĐKA
(17)
B.BÀN
(10)
Q. VỢT
(10)
ĐKB
(   43   )
    KHỐI 1 ( 53) KHỐI 2 ( 55 ) KHỐI 3 ( 53) KHỐI 4 ( 54 ) BCA
HAI 1 - 2 T. ANH T. ANH C. LÔNG C. LÔNG           THỂ DỤC THỂ DỤC Đ.KINH Đ.KINH THỂ DỤC
3 - 4 C.LÔNG C.LÔNG T. ANH T. ANH THỂ DỤC THỂ DỤC Đ.KINH Đ.KINH C.VUA TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 VỆ SINH
5 - 6                            
7 - 8                            
BA
1 - 2 Đ.KINH Đ.KINH THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG C.LÔNG       C.VUA C.VUA T. ANH T. ANH Đ.KINH
3 - 4 TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1       C.VUA C.VUA THỂ DỤC T. ANH T. ANH THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG
5 - 6       TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH  
7 - 8                            

1 - 2 THỂ DỤC THỂ DỤC Đ.KINH Đ.KINH C.VUA C.VUA T. ANH T. ANH       C. LÔNG C. LÔNG C.VUA
3 - 4     C.VUA K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG         K.TẾ CTRỊ
5 - 6                            
7 - 8                            
NĂM
1 - 2 C.VUA C.VUA   VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH C.LÔNG C.LÔNG T. ANH K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ  
3 - 4 K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ C.VUA T. ANH T. ANH     Đ.KINH C.LÔNG C.LÔNG     TLH TDTT1
5 - 6                            
7 - 8                            
SÁU
1 -2             VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH Đ.KINH Đ.KINH C.VUA C.VUA  
3 - 4 VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH   Đ.KINH Đ.KINH TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1         T. ANH
5 - 6                            
7 - 8                            
                Hà Nội, ngày  31 tháng   12  năm 2019  
  KT.TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV  
                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG T.3
                               
                      ĐÃ KÝ        
                               
                TS. Trần Văn Cường  
                               
                               
TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI  
               PHÒNG QLĐT VÀ CTSV                  
Bitmap
 THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 52 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)
Thực hiện từ ngày  10 tháng 02  năm 2020
              Bitmap            
Thứ Tiết BĐ A
(18)
BĐ B
(18)
B.CHUYỀN
(19)
VÕ A
(18)
VÕ B
(18)
C.LÔNG
(21)
TD A
(15)
TD B
(15)
BƠI
(23)
B. RỔ
(23)
ĐKA
(17)
B.BÀN
(10)
Q. VỢT
(10)
ĐKB
(   43   )
    KHỐI 1 ( 53) KHỐI 2 ( 55 ) KHỐI 3 ( 53) KHỐI 4 ( 54 ) BCA
HAI 1 - 2 T. ANH T. ANH C. LÔNG C. LÔNG     S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT THỂ DỤC THỂ DỤC Đ.KINH Đ.KINH THỂ DỤC
3 - 4 C.LÔNG C.LÔNG T. ANH T. ANH THỂ DỤC THỂ DỤC Đ.KINH Đ.KINH C.VUA TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 VỆ SINH
5 - 6                            
7 - 8                            
BA
1 - 2 Đ.KINH Đ.KINH THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG C.LÔNG S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT C.VUA C.VUA T. ANH T. ANH Đ.KINH
3 - 4 TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT C.VUA C.VUA THỂ DỤC T. ANH T. ANH THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG
5 - 6       TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH  
7 - 8                            

1 - 2 S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT Đ.KINH C.VUA C.VUA T. ANH T. ANH       C. LÔNG C. LÔNG C.VUA
3 - 4     C.VUA K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ THỂ DỤC THỂ DỤC C.LÔNG S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT K.TẾ CTRỊ
5 - 6                           S.LÝ TT
7 - 8                            
NĂM
1 - 2 C.VUA C.VUA Đ.KINH VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH C.LÔNG C.LÔNG T. ANH K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ S.LÝ TT
3 - 4 K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ K.TẾ CTRỊ C.VUA T. ANH T. ANH     Đ.KINH C.LÔNG C.LÔNG     TLH TDTT1
5 - 6 S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT                      
7 - 8                            
SÁU
1 -2 THỂ DỤC THỂ DỤC   S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH Đ.KINH Đ.KINH C.VUA C.VUA  
3 - 4 VỆ SINH VỆ SINH VỆ SINH   Đ.KINH Đ.KINH TLH TDTT1 TLH TDTT1 TLH TDTT1 S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT S.LÝ TT T. ANH
5 - 6                            
7 - 8                            
                Hà Nội, ngày  31 tháng   12  năm 2019  
  KT.TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV  
                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG T.4
                               
                      ĐÃ KÝ        
                               
                TS. Trần Văn Cường  
                               


<< Trở về