Xem thời khóa biểu

51-năm 3 (Lịch sau Tết nguyên đán)

 

              Bitmap
 
               
Thứ Tiết B.RỔ BƠI B B.CHUYỀN C.LÔNG Đ. KINH B. ĐÁ B.BÀN BƠI A TD A TD B Đ.KINH B VÕ B BCB
    KHỐI 1: 12 + 13 + 17 + 18 = 60 KHỐI 2: 17 + 19 + 19 = 55 KHỐI 3: 9 + 14 + 18 + 18= 59 BCA; NB
HAI 1 - 2 B.ĐÁ B.ĐÁ   TIN HỌC GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT              
3 - 4 TIN HỌC TIN HỌC B.ĐÁ B.ĐÁ       GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT      
5 - 6                       T.ANH 3 T.ANH 3 T.ANH 3
7 - 8                            
BA
1 - 2         B.ĐÁ B.ĐÁ TIN HỌC TIN HỌC       B.CHUYỀN B.CHUYỀN  
3 - 4 C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  TIN HỌC TIN HỌC B.ĐÁ B.ĐÁ T.ANH 3 T.ANH 3 T.ANH 3     B.CHUYỀN
5 - 6                            
7 - 8                            

1 - 2 B.CHUYỀN B.CHUYỀN TIN HỌC   T.ANH 3 T.ANH 3     B.ĐÁ B.ĐÁ TIN HỌC      
3 - 4     B.CHUYỀN B.CHUYỀN     T.ANH 3 T.ANH 3 TIN HỌC TIN HỌC B.ĐÁ C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2 
5 - 6                            
7 - 8                            
NĂM
1 - 2         B.CHUYỀN B.CHUYỀN           B.ĐÁ B.ĐÁ  
3 - 4 GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT     B.CHUYỀN B.CHUYỀN C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2      B.ĐÁ
5 - 6                            
7 - 8                            
SÁU
1 -2 T.ANH 3 T.ANH 3             B.CHUYỀN B.CHUYỀN B.CHUYỀN TIN HỌC TIN HỌC TIN HỌC
3 - 4     T.ANH 3 T.ANH 3 C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2  C.NGÀNH 2        GDH TDTT GDH TDTT GDH TDTT
5 - 6                            
7 - 8                            
                Hà Nội, ngày  31 tháng   12  năm 2019 T.2
  KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT & CTSV  
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
                               
                      ĐÃ KÝ        
                               
                TS. Trần Văn Cường  


<< Trở về