Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 12 tháng 09  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

Khối 1 =

Khối 2 =

Khối 3 =

Khối 4 =

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

HAI

1-2

 

 

 

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 

 

 

3 -4

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

T.anh ĐC

T.anh ĐC

T.anh ĐC

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

 

 

 

 

 

 

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

 

 

 

3 - 4

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

 

 

 

 

 

 

5 - 6

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

 

 

 

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

 

 

 

7 - 8

 

 

 

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

 

 

 

 

 

 

1 - 2

 

 

 

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

T.anh ĐC

T.anh ĐC

T.anh ĐC

 

 

 

3 - 4

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

 

 

 

3 - 4

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

 

 

 

Giải Phẫu

Giải Phẫu

Giải Phẫu

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

 

 

 

NLCBCNM

NLCBCNM

NLCBCNM

 

 

 

3 - 4

 

 

 

T.anh ĐC

T.anh ĐC

T.anh ĐC

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

Đ.KINH HP1,2

 

 

 

5 - 6

 

 

 

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

T.DỤC HP1,2

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ThS. Phùng Xuân Dũng

 


<< Trở về