Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ HAI)

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 08 tháng 8  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 49.sv

KHỐI 2 = 46.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 48.sv

ĐK
18

CLA
18

BB
 13

TDA
 13

TDB
 13

QV
20

BƠI A
18

BƠI B
 18

BC
14

VÕA
 13

VÕB
13

BR
 11

BĐÁ
 11

HAI

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

BƠI

BƠI

BƠI

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

 

 

 

 

5 - 6

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

BƠI

BƠI

BƠI

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1- 2 -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

BƠI

BƠI

BƠI

BƠI

7 - 8

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

BƠI

BƠI

BƠI

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

1 - 2

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

3 - 4

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

 

 

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

3 - 4

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

5 - 6

 

 

 

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

BƠI

BƠI

BƠI

BƠI

7 - 8

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 - 2 - 3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 

 

 

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

7 - 8

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

 

 

 

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Thị Hương

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI )

Thực hiện từ ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 49.sv

KHỐI 2 = 46.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 48.sv

ĐK
18

CLA
18

BB
 13

TDA
 13

TDB
 13

QV
20

BƠI A
18

BƠI B
 18

BC
14

VÕA
 13

VÕB
13

BR
 11

BĐÁ
 11

HAI

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

BƠI

BƠI

BƠI

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

 

 

 

 

5 - 6

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

BƠI

BƠI

BƠI

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

 

 

 

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

BƠI

BƠI

BƠI

BƠI

7 - 8

 

 

 

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

BƠI

BƠI

BƠI

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

1 - 2

 

 

 

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

3 - 4

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

Đ.KINH HP3

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

 

 

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

3 - 4

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.DỤC HP3

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.LÝ TT

T.VIỆT

T.VIỆT

T.VIỆT

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

S.LÝ TT

S.LÝ TT

S.LÝ TT

 

 

 

BƠI

BƠI

BƠI

BƠI

7 - 8

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 - 2 - 3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 

 

 

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

7 - 8

T.Anh CN

T.Anh CN

T.Anh CN

 

 

 

BƠI

BƠI

BƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Thị Hương


<< Trở về