Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ BA)

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NĂM THỨ BA)

Thực hiện từ ngày 15 tháng 8  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1= 61.sv

KHỐI 2 = 64.sv

KHỐI 3 = 65.sv

KHỐI 4 = 60.sv

KHỐI 5 = 62.sv

KHỐI 6 = 55.sv

ĐKA
25

ĐKB
26

ĐC
10

TDA
24

TDB
25

BN
15

CLA
22

CLB
21

BR
22

BƠI A
17

BƠI B
17

BC
26

BĐÁ
24

BB
21

CV
17

QV
28


27

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

B.Đá

B.Đá

 

 

 

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Bàn

 

 

B.Rổ

B.Rổ

3 - 4

B.Đá

B.Đá

 

Logic

Logic

Logic

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

B.Đá

B.Đá

B.Đá

 

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Bàn

B.Bàn

LLGDTC

LLGDTC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logic

Logic

Logic

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

Logic

Logic

1 - 2

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

 

B.Đá

B.Đá

Logic

Logic

Logic

B.Bàn

B.Bàn

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

NCKH

NCKH

3 - 4

B.Đá

B.Đá

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

 

 

Logic

Logic

Logic

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Bàn

B.Bàn

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

NĂM

1-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

B.Đá

B.Đá

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

 

 

B.Bàn

B.Bàn

7 - 8

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

 

 

SÁU

1 - 2

NCKH

NCKH

NCKH

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Đá

B.Đá

 

 

 

B.Bàn

B.Bàn

 

 

 

 

3 - 4

B.Rổ

B.Rổ

B.Đá

B.Đá

 

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

NCKH

NCKH

NCKH

 

B.Bàn

B.Bàn

T. T KÊ

T. T KÊ

5 - 6

 

 

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

B.Đá

B.Bàn

B.Bàn

B.Bàn

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Ghi chú: Khối 1,2,3 học Bóng đá; Khối 4,5,6 học Bóng bàn

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

Thực hiện từ ngày 26 tháng 9  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1= 61.sv

KHỐI 2 = 64.sv

KHỐI 3 = 65.sv

KHỐI 4 = 60.sv

KHỐI 5 = 62.sv

KHỐI 6 = 55.sv

ĐKA
25

ĐKB
26

ĐC
10

TDA
24

TDB
25

BN
15

CLA
22

CLB
21

BR
22

BƠI A
17

BƠI B
17

BC
26

BĐÁ
24

BB
21

CV
17

QV
28


27

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

 

 

 

 

 

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Bàn

 

 

B.Rổ

B.Rổ

3 - 4

B.Đá

B.Đá

 

Logic

Logic

Logic

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

 

 

 

 

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Bàn

B.Bàn

LLGDTC

LLGDTC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logic

Logic

Logic

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

Logic

Logic

1 - 2

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

 

B.Đá

B.Đá

Logic

Logic

Logic

B.Bàn

B.Bàn

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

NCKH

NCKH

3 - 4

 

 

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

 

 

Logic

Logic

Logic

 

B.Rổ

B.Rổ

B.Bàn

B.Bàn

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

NĂM

1-2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 

 

 

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

 

 

 

 

7 - 8

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

 

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

 

 

NCKH

NCKH

NCKH

 

 

SÁU

1 - 2

NCKH

NCKH

NCKH

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

B.Đá

B.Đá

 

 

 

B.Bàn

 

 

 

 

 

3 - 4

B.Rổ

B.Rổ

B.Đá

B.Đá

 

 

LLGDTC

LLGDTC

LLGDTC

NCKH

NCKH

NCKH

 

 

 

T. T KÊ

T. T KÊ

5 - 6

 

 

B.Rổ

B.Rổ

 

 

 

 

B.Đá

 

 

 

T. T KÊ

T. T KÊ

T. T KÊ

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Ghi chú: Khối 1,2,3 học Bóng đá; Khối 4,5,6 học Bóng bàn

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phùng Xuân Dũng

 


<< Trở về