Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 28 tháng 8  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Giải phẫu

Giải phẫu

3 - 4

 

 

Cờ vua

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Cờ vua

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

 

 

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

 

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Cờ vua

Cờ vua

 

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

 Âm nhạc

 Âm nhạc

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Thể dục

Thể dục

Thể dục

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Giải phẫu

Giải phẫu

5 - 6

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Cờ vua

 

Cờ vua

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Pháp luật

Pháp luật

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

             

PTP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký

 
                   
             

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 2 tháng 10  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Giải phẫu

Giải phẫu

3 - 4

Điền kinh

 

Cờ vua

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Cờ vua

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

 

 

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

 

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Cờ vua

Cờ vua

 

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

 Âm nhạc

 Âm nhạc

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Giải phẫu

Giải phẫu

5 - 6

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Cờ vua

 

Cờ vua

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

 

Điền kinh

Điền kinh

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Pháp luật

Pháp luật

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

             

PTP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký

 
                   
             

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 30 tháng 10  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Giải phẫu

3 - 4

Điền kinh

Giải phẫu

Cờ vua

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

 

 

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Cờ vua

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

 

Giải phẫu

 

Giải phẫu

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Cờ vua

Cờ vua

Giải phẫu

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

 

Giải phẫu

 

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

 Âm nhạc

 Âm nhạc

5 - 6

 

 

 

 

 

 

Giải phẫu

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

5 - 6

Pháp luật

Pháp luật

Pháp luật

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Cờ vua

Giải phẫu

Cờ vua

7 - 8

 

 

 

Giải phẫu

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

Giải phẫu

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

 

Pháp luật

Pháp luật

5 - 6

 

 

Giải phẫu

 

 

Giải phẫu

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

             

TP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký

 
                   
             

TS. Phạm Thị Huơng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Giải phẫu

3 - 4

Điền kinh

Giải phẫu

Cờ vua

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

 

 

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Cờ vua

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

 

Giải phẫu

 

Giải phẫu

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Cờ vua

Cờ vua

Giải phẫu

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

 

Giải phẫu

 

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Giải phẫu

 

 

 Âm nhạc

 Âm nhạc

5 - 6

 

 

 

 

 

 

Giải phẫu

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

5 - 6

 

 

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Cờ vua

Giải phẫu

Cờ vua

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

Giải phẫu

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

 

 

 

5 - 6

 

 

Giải phẫu

 

 

Giải phẫu

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

             

TP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký

 
                   
             

TS. Phạm Thị Huơng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 20 tháng 11  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Giải phẫu

3 - 4

Điền kinh

Ngoại ngữ

Cờ vua

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

 

 

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Cờ vua

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

 

Giải phẫu

 

Ngoại ngữ

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

Giải phẫu

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

 

Giải phẫu

 

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Giải phẫu

 

 

 Âm nhạc

 Âm nhạc

5 - 6

 

 

 

 

 

 

Giải phẫu

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 Âm nhạc

 Âm nhạc

 Âm nhạc

Cờ vua

Cờ vua

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

5 - 6

Ngoại ngữ

Giải phẫu

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Cờ vua

Giải phẫu

Cờ vua

7 - 8

 

 

Giải phẫu

Giải phẫu

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

Giải phẫu

Điền kinh

Điền kinh

 

Giải phẫu

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

5 - 6

 

 

Giải phẫu

 

 

Giải phẫu

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

             

TP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký

 
                   
             

TS. Phạm Thị Huơng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ NHẤT)

Thực hiện từ ngày 4 tháng 12 năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1

Khối 2

Khối 3

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

HAI

1 - 2

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

 

 

 

Giải phẫu

Giải phẫu

3 - 4

Điền kinh

Ngoại ngữ

 

N.lý CB

N.lý CB

N.lý CB

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

 

Ngoại ngữ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

N.lý CB

N.lý CB

3 - 4

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Ngoại ngữ

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Thể dục

5 - 6

Ngoại ngữ

 

Ngoại ngữ

 

 

 

Ngoại ngữ

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Giải phẫu

Giải phẫu

Giải phẫu

Điền kinh

 

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tâm lý học

Tâm lý học

5 - 6

Thi Cờ vua & PPGD

7 - 8

NĂM

1 - 2

Thi Cờ vua & PPGD

3 - 4

5 - 6

 

 

 

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

 

Điền kinh

Điền kinh

Tâm lý học

Tâm lý học

Tâm lý học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

5 - 6

Thi Âm nhạc = 60p

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

             

TP.  ĐÀO TẠO

                   
               

Đã ký