Xem thời khóa biểu

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

   

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

MÔN HỌC: GIẢI PHẪU

           

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

Bảy
25/11/2017

1 - 2

Giải phẫu

38

7

 

3 - 4

Giải phẫu

 

 

 

5 - 6

Giải phẫu

 

 

 

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Chủ nhật
26/11/2017

1 - 2

Giải phẫu

 

 

 

3 - 4

Giải phẫu

 

 

 

5 - 6

Giải phẫu

 

 

 

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Sáu
1/12/2017

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Bảy
2/12/2017

1 - 2

Giải phẫu

 

 

 

3 - 4

Giải phẫu

 

 

 

5 - 6

Giải phẫu

 

 

 

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Chủ nhật
3/12/2017

1 - 2

Giải phẫu

 

 

 

3 - 4

Giải phẫu

 

 

 

5 - 6

Giải phẫu

 

 

 

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Ba
5/12/2017

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

Năm
7/12/2017

7 - 8

Giải phẫu

 

 

 

     

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

     

TP. ĐÀO TẠO

           
       

Đã ký

 
           
           
     

TS. Phạm Thị Huơng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

   

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

MÔN HỌC: Nguyên lý CB của CNMLN

           

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

Bảy
9/12/2017

1 - 2

Nguyên lý CB CNMLN

26

14

HP1

3 - 4

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

5 - 6

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

7 - 8

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

Chủ nhật
10/12/2017

1 - 2

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

3 - 4

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

5 - 6

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

7 - 8

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

Ba
12/12/2017

7 - 8

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

Năm
14/12/2017

7 - 8

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

Bảy
16/12/2017

1 - 2

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

3 - 4

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

5 - 6

Nguyên lý CB CNMLN

 

 

 

     

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

     

TP. ĐÀO TẠO

           
       

Đã ký

 
           
           
     

TS. Phạm Thị Huơng

           
           

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

   

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

MÔN HỌC: Ngoại ngữ HP1

           

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

Chủ nhật
17/12/2017

1 - 2

Ngoại ngữ HP1

20

13

 

3 - 4

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

5 - 6

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

7 - 8

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

Ba
19/12/2017

7 - 8

Ngoại ngữ HP1

 

 

 


20/12/2017

5 - 6
7 - 8

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

Năm
21/12/2017

7 - 8

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

Sáu
22/12/2017

5 - 6
7 - 8

Ngoại ngữ HP1

 

 

 

     

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

     

TP. ĐÀO TẠO

           
       

Đã ký

 
           
           
     

TS. Phạm Thị Huơng

           
           
           
           

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

   

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KHOÁ 50 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

MÔN HỌC: Tâm lý  học

           

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

Bảy
23/12/2017

1 - 2

Tâm lý học

16

9

 

3 - 4

Tâm lý học

 

 

 

5 - 6

Tâm lý học

 

 

 

7 - 8

Tâm lý học

 

 

 

Chủ nhật
24/12/2017

1 - 2

Tâm lý học

 

 

 

3 - 4

Tâm lý học

 

 

 

5 - 6

Tâm lý học

 

 

 

7 - 8

Tâm lý học

 

 

 

     

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

     

TP. ĐÀO TẠO

           
       

Đã ký

 
           
           
     

TS. Phạm Thị Huơng

 


<< Trở về