Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 7 tháng 8  năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1 = 39

Khối 2 = 39

Khối 3 = 42

Khối 4 = 43

TD A
13

TD B
12

ĐK
14

VÕ A
13

VÕ B
13


13

BƠI A
16

BƠI B
15

BC
11

QV
13

CL
11

BR
10

BB
9

HAI

1 - 2

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

3 - 4

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Thể dục

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

5 - 6

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Cầu lông

Cầu lông

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

 

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Bơi lội

Bơi lội

Tiếng anh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

5 - 6

 

 

 

Cầu lông

 

Cầu lông

 

 

Cầu lông

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Cầu lông

Cầu lông

Bơi lội

 

Bơi lội

 

 

3 - 4

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Cầu lông

Cầu lông

 

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

 

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

3 - 4

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Bơi lội

Bơi lội

 

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

5 - 6

 

 

 

 

Thể dục

Thể dục

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Bơi

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

7 - 8

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2-3

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2017

                   

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                   

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 2 tháng 10 năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1 = 39

Khối 2 = 39

Khối 3 = 42

Khối 4 = 43

TD A
13

TD B
12

ĐK
14

VÕ A
13

VÕ B
13


13

BƠI A
16

BƠI B
15

BC
11

QV
13

CL
11

BR
10

BB
9

HAI

1 - 2

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

3 - 4

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Thể dục

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

5 - 6

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

Cầu lông

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

 

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Bơi lội

Bơi lội

Tiếng anh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

5 - 6-7

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Cầu lông

Cầu lông

Bơi lội

 

Bơi lội

 

 

3 - 4

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Cầu lông

Cầu lông

 

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

 

 

 

 

Bơi lội

Bơi lội

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

3 - 4

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Bơi lội

Bơi lội

 

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

5 - 6

 

 

 

 

Thể dục

Thể dục

 

 

Cầu lông

Bơi

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

7 - 8

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2-3

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 9 tháng 10 năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1 = 39

Khối 2 = 39

Khối 3 = 42

Khối 4 = 43

TD A
13

TD B
12

ĐK
14

VÕ A
13

VÕ B
13


13

BƠI A
16

BƠI B
15

BC
11

QV
13

CL
11

BR
10

BB
9

HAI

1 - 2

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

3 - 4

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Thể dục

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

5 - 6

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Cầu lông

Cầu lông

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Bơi lội

Bơi lội

Tiếng anh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

5 - 6-7

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Cầu lông

Cầu lông

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Thể dục

Bơi lội

Tiếng anh

Tiếng anh

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1 - 2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Cầu lông

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Bơi lội

Bơi lội

 

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

Cầu lông

5 - 6

 

 

 

 

Thể dục

Thể dục

 

 

Cầu lông

Bơi

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

7 - 8

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2-3

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

5 - 6

 

 

 

 

 

 

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1 = 39

Khối 2 = 39

Khối 3 = 42

Khối 4 = 43

TD A
13

TD B
12

ĐK
14

VÕ A
13

VÕ B
13


13

BƠI A
16

BƠI B
15

BC
11

QV
13

CL
11

BR
10

BB
9

HAI

1 - 2

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

3 - 4

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

Thể dục

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

5 - 6

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

 

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

 

 

 

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tiếng anh

Tiếng anh

Bơi lội

Bơi lội

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3 - 4

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

Bơi lội

Bơi lội

Tiếng anh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

5 - 6-7

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

1 - 2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Tiếng anh

Tiếng anh

Tiếng anh

 

 

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

3 - 4

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Thể dục

Bơi lội

Tiếng anh

Tiếng anh

5 - 6

Thi cầu lông

7 - 8

NĂM

1 - 2

Tiếng việt

Tiếng việt

Tiếng việt

 

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

3 - 4

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Tâm lý TT

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

Thể dục

Thể dục

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Bơi

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

7 - 8

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 -2-3

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

C.Sâu

5 - 6

Thi cầu lông

7 - 8

                 

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

                 

TP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

TS. Phạm Thị Hương

                             

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 49 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ HAI)

Thực hiện từ ngày 13 tháng 11 năm 2017

THỨ

TIẾT

Khối 1 = 39

Khối 2 = 39

Khối 3 = 42

Khối 4 = 43

TD A
13

TD B
12

ĐK
14

VÕ A
13

VÕ B
13


13

BƠI A
16

BƠI B
15

BC
11

QV
13

CL
11

BR
10

BB
9

HAI

1 - 2

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

Sinh lý TT

Sinh lý TT

Sinh lý TT

 

 

 

 

 

Bơi lội

Bơi lội

3 - 4

 

 

 

 

Bơi lội

Bơi lội

Điền kinh

Điền kinh

Điền kinh

 

 

 

 

5 - 6

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội

Bơi lội