Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

Thực hiện từ ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 46.sv

KHỐI 2 = 43.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 45.sv


ĐK
17


CL
17


BB
 12


TDA
 13


TDB
 11


QV
19


BƠI A
18


BƠI B
 16

BC
14


VÕA
 13


VÕB
13


BR
 9


BĐÁ
 10

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

Bóng đá

Bóng đá

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 

3 - 4

 

 

 

Logic

Logic

Logic

Bóng đá

Bóng rổ

Bóng rổ

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

5 - 6

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng đá

Bóng đá

 

 

Logic

Logic

Logic

 

 

 

Bóng rổ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2 - 3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Bóng rổ

Bóng rổ

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

3 - 4

Bóng rổ

Bóng đá

Bóng rổ

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

Bóng đá

 

Logic

Logic

Logic

Logic

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1- 2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

SÁU

1 - 2

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

 

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng đá

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

3 - 4

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

 

Bóng đá

Bóng đá

5 - 6

Bóng đá

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

 

 

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 3 tháng 08 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 46.sv

KHỐI 2 = 43.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 45.sv


ĐK
17


CL
17


BB
 12


TDA
 13


TDB
 11


QV
19


BƠI A
18


BƠI B
 16

BC
14


VÕA
 13


VÕB
13


BR
 9


BĐÁ
 10

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

Bóng đá

Bóng đá

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 

3 - 4

 

 

 

Logic

Logic

Logic

Bóng đá

Bóng rổ

 

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

5 - 6

Bóng rổ

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

Logic

Logic

Logic

 

Bóng rổ

 

Bóng rổ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2 - 3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

3 - 4

 

Bóng đá

 

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

Bóng đá

 

Logic

Logic

Logic

Logic

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1- 2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 

 

 

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 - 2

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

 

 

 

 

 

Bóng đá

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

3 - 4

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

 

Bóng đá

Bóng đá

5 - 6

Bóng đá

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

 

 

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

ThS. Phùng Xuân Dũng

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

Thực hiện từ ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 46.sv

KHỐI 2 = 43.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 45.sv


ĐK
17


CL
17


BB
 12


TDA
 13


TDB
 11


QV
19


BƠI A
18


BƠI B
 16

BC
14


VÕA
 13


VÕB
13


BR
 9


BĐÁ
 10

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

Bóng đá

Bóng đá

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 

3 - 4

 

 

 

Logic

Logic

Logic

Bóng đá

Bóng rổ

 

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

5 - 6

Bóng rổ

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

Logic

Logic

Logic

 

Bóng rổ

 

Bóng rổ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

3 - 4

 

Bóng đá

 

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

Bóng đá

 

Logic

Logic

Logic

Logic

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1- 2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 

 

 

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 - 2

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

 

 

 

 

 

Bóng đá

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

3 - 4

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

 

Bóng đá

Bóng đá

5 - 6

Bóng đá

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

 

 

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO

                             
                     

Đã ký

     
                             
                             
                 

ThS. Phùng Xuân Dũng

                             

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

               PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 48 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ( NĂM THỨ BA )

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ

TIẾT

KHỐI 1 = 46.sv

KHỐI 2 = 43.sv

KHỐI 3 = 48.sv

KHỐI 4 = 45.sv


ĐK
17


CL
17


BB
 12


TDA
 13


TDB
 11


QV
19


BƠI A
18


BƠI B
 16


BC
14


VÕA
 13


VÕB
13


BR
 9


BĐÁ
 10

HAI

1 - 2

Logic

Logic

Logic

 

Bóng đá

Bóng đá

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 

3 - 4

 

 

 

Logic

Logic

Logic

Bóng đá

Bóng rổ

 

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

5 - 6

Bóng rổ

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

Logic

Logic

Logic

 

Bóng rổ

Bóng đá

Bóng rổ

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

Bóng đá

Bóng đá

Bóng đá

 

 

 

3 - 4

Bóng đá

Bóng đá

Bóng đá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

 

Bóng đá

 

Bóng đá

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

Bóng rổ

 

Bóng rổ

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

3 - 4

 

Bóng đá

 

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

Bóng đá

 

Logic

Logic

Logic

Logic

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

1- 2-3

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

C.SÂU

5 - 6

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Bóng đá

Bóng đá

Bóng đá

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

 T.kê TDTT

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

1 - 2

nc khoa học

nc khoa học

nc khoa học

 

 

 

Bóng đá

 

Bóng đá

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

3 - 4

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Lý Luận TC

Đoàn Đội

Đoàn Đội

Đoàn Đội

 

 

Bóng đá

Bóng đá

5 - 6

Bóng đá

 

 

Bóng rổ

Bóng rổ

Bóng rổ

 

 

 

Bóng đá

Bóng đá

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2017

                 

PTP.  ĐÀO TẠO